فقط

90

ثانیه

برای دریافت اینترنت ۱ گیگ قطعی هدیه باقی است!

1GB اینترنت قطعی هدیه

عضویت‌ در‌ اپلیکیشن‌ سیمای‌اول با‌ تعرفه‌ روزانه‌ پانصد‌ تومان